พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

      
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

      
สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าอุดมสามัคคี ระยะที่ 1(เบิกตัดปี 2560)

      
ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยการ Overlay ถ.ชนบทบำรุง ช่วงที่ 2

      
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560

      
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560

      
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560

      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. เดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ฯ ถ.ชนบทบำรุง ม.5,15,16

      
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรฯ ถ.ชนบทบำรุง ม.5,15,16

      
12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์