พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัด  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  หัวหน้าส่วนการงาน
 
นายวิชัย พลนิกรกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน
นายเลิศชัย ทองวินิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดอน
นายวิเชียร พลนิกรกิจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดอน
พ.ต.อ.ศักดิ์สิงห์ สายบัว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์